အရည်အသွေးအာမခံမှု၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဌာန