သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြုစုရေးနှင့်တန်းညှိပညာရေးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)    ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းပညာရေး၊ ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်း ပညာရေးစသည့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေးဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပြုစုခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊

(၂)    ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းပညာရေး အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံအဝန်းတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)    ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်း ပညာရေးအစီအစဉ်ကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)    ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းပညာရေးနှင့် ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်း ပညာရေးဆိုင်ရာ သင်ကြားသင်ယူမှုပစ္စည်းများပြုစုထုတ်လုပ်ခြင်း၊

(၅)    ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းပညာရေးနှင့် ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်း ပညာရေးအစီအစဉ်များအတွက် ကူညီပံ့ပိုးသူများအားသင်တန်းပေးခြင်း၊

(၆)    ကျောင်းပြင်ပမူလတန်းပညာရေးနှင့် ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်း ပညာရေးအစီအစဉ်များကို အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာ အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ပေးခြင်း၊